RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób korzystających ze wsparcia i pomocy psychologicznej Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej

W jakim celu zbieramy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe w roku 2019 są zbierane ponieważ korzysta Pan/Pani z oferty organizacji pozarządowej Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej, zwanej dalej Fundacją C.E.L., dofinansowanej ze środków:

 

Miasta Stołecznego Warszawy w ramach zadań:

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021: „Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodzin”
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021: „Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i rodzinie”
 • Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy: „Razem i osobno – krok do dobrego wspólnego życia” 2018-2019
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st Warszawa w latach 2018-2020 „Na krawędzi dorosłości bez „wspomagania”, czyli o rozpoznawaniu pułapek i skutecznym ich omijaniu”

Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Mokotów w ramach zadań:

 • Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą: „Stop bezradności – przeciwdziałanie przemocy w domu i w rodzinie” w latach 2018-2020
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznymProgram Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin 2019
 • Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży
  w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na obszarze Dzielnicy Mokotów – LSW Wierzbno

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadań:

 • Realizacja programów wsparcia dla rodzin: „Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Rodziców Młodych Dorosłych Osób – Żeby młodym chciało się chcieć, czyli jak motywować i współpracować” 2019
 • Realizacja profilaktyki selektywnej: „Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób – Żeby chciało się chcieć” 2019

 

Oferta Fundacji C.E.L. jest realizowana jako zadanie publiczne powierzone organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do
5 lat po zakończeniu projektu, dlatego w celu skorzystania z usług w ramach oferty Fundacji C.E.L. podanie danych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) na podstawie RODO).

 

Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny: imię, nazwisko, adres, adres e-mail (opcjonalnie), telefon. Dane osobowe są zbierane przez organizację, z której wsparcia bezpośrednio Pani/Pan korzysta. Tą organizacja jest Fundacja C.E.L, z siedzibą w Warszawie (02-520), ul. Wiśniowa 42 lok. 39, e-mail: biuro@fundacjacel.pl, REGON: 015208022, NIP: 527-23-80-700, KRS: 0000121003. Fundacja C.E.L. jest właściwym podmiotem do kontaktu w sprawie Pani/Pana danych osobowych.

 

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji programów Fundacji C.E.L., które zakładają m.in.: badania ewaluacyjne. W ramach badań dane są udostępniane osobom prowadzącym badania zatrudnionym przez Fundację C.E.L. i/lub sponsorów.

W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych mają również upoważnieni przedstawiciele sponsorów. W roku 2019 sponsorami są: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Mokotów, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.

 

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub według wytycznych sponsorów (mogą być przechowywane dłużej jeśli są specyficzne wytyczne dotyczące danego zadania i/lub sponsora). W tym roku taka sytuacja nie ma miejsca.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora Wiodącego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku występowania okoliczności zgodnym we wskazanym artykule 17 ust. 1 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pozostałe informacje  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.