Rodo

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób korzystających ze wsparcia i pomocy psychologicznej Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej 

W jakim celu zbieramy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe w roku 2024 są zbierane ponieważ korzysta Pan/Pani z oferty organizacji pozarządowej Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej, zwanej dalej Fundacją C.E.L.

Programy realizowane w Fundacji C.E.L. w roku 2024 finansowane są ze środków:

Miasta Stołecznego Warszawa w ramach zadań:

  • Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także do rodzin gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu 2021-2024: Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin;
  • Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021-24: Małymi Krokami do Wielkich Zmian czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie;
  • Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii  2024-26 (od lutego 2024):„Żeby chciało się chcieć” – Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób i ich Bliskich

Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Mokotów w ramach zadań:

  • Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą 2023-2024: Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie.
  • Wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie  2024 (od marca): Program Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin.

Oferta Fundacji C.E.L. jest realizowana jako zadanie publiczne powierzone organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do

5 lat po zakończeniu projektu, dlatego w celu skorzystania z usług w ramach oferty Fundacji C.E.L. podanie danych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) na podstawie RODO).

 Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny: imię, nazwisko, adres, adres e-mail (opcjonalnie), telefon. Dane osobowe są zbierane przez organizację, z której wsparcia bezpośrednio Pani/Pan korzysta. Tą organizacja jest Fundacja C.E.L, z siedzibą w Warszawie (02-520), ul. Wiśniowa 42 lok. 39, e-mail: biuro@fundacjacel.pl, REGON: 015208022, NIP: 527-23-80-700, KRS: 0000121003. Fundacja C.E.L. jest właściwym podmiotem do kontaktu w sprawie Pani/Pana danych osobowych.

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji programów Fundacji C.E.L., które zakładają m.in.: badania ewaluacyjne. W ramach badań dane są udostępniane osobom prowadzącym badania zatrudnionym przez Fundację C.E.L. i/lub sponsorów.

W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych mają również upoważnieni przedstawiciele sponsorów. W roku 2024 sponsorem jest: Miasto Stołeczne Warszawa i Dzielnica Mokotów. Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub według wytycznych sponsorów (mogą być przechowywane dłużej jeśli są specyficzne wytyczne dotyczące danego zadania i/lub sponsora). W tym roku taka sytuacja nie ma miejsca.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora Wiodącego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku występowania okoliczności zgodnym we wskazanym artykule 17 ust. 1 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Pozostałe informacje  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Skip to content