Sponsorzy

Zadania realizowane w 2021 rok
finansowane i/lub współfinansowane są ze środków:

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 _______________________________________________________

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021
Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodzin
Wysokość dotacji w bieżącym roku 185 840 PLN

*

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021
Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i rodzinie
Wysokość dotacji w bieżącym roku 184 460 PLN

*

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom
doznającym różnych form przemocy w rodzinie 2019-2021 
Krok do dobrego wspólnego życia
Wysokość dotacji w bieżącym roku 70 100 PLN (pełne finansowanie)

*

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych
i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii 2021-2023:
Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób „Żeby chciało się chcieć”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 65 000 PLN (pełne finansowanie)

Projekty finansuje i/lub współfinansuje:

_____________________________________________________

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY-DZIELNICY MOKOTÓW
 ___________________________________________________________________________________________

Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powodu problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie 2021: 
„Program Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 82 000 PLN (pełne finansowanie)

*

Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych dla osób dorosłych
z rodzin dotkniętych przemocą 2021-2022:
„Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 75 000 PLN (pełne finansowanie).

Projekty finansuje:

Skip to content