Sponsorzy

Zadania realizowane w 2020 roku
finansowane i/lub współfinansowane są ze środków:

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY MOKOTÓW
KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 _______________________________________________________

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021
– Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodzin

Wysokość dotacji w bieżącym roku 213 500 PLN

*

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2021
– Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i rodzinie

Wysokość dotacji w bieżącym roku 187 720 PLN

*

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
w m.st. Warszawa w latach 2018-2020
– Na krawędzi dorosłości bez „wspomagania”,
czyli o rozpoznawaniu pułapek i skutecznym ich omijaniu 2018-2020

Wysokość dotacji w bieżącym roku 62 520 PLN

*

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom
doznającym różnych form przemocy w rodzinie 2019-2021 
Krok do dobrego wspólnego życia

Wysokość dotacji w bieżącym roku 70 740 PLN (pełne finansowanie)

Projekty finansuje i/lub współfinansuje:

 

_____________________________________________________

Program profilaktyki selektywnej dla dzieci, młodzieży oraz rodzin 2020:
Rozwój Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych
i Rodziców Młodzieży Zagrożonej Narkomanią
„Żeby chciało się chcieć”

Wysokość dotacji 56 000 PLN

*

Projekt  finansuje KB ds. PN w ramach Narodowego Programu Zdrowia:

        

 ____________________________________________________

Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych
i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą
– Stop bezradności – przeciwdziałanie przemocy
w domu i w rodzinie w latach 2018-2020

Wysokość dotacji w bieżącym roku 75 000 PLN

*

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2020
„Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin”

Wysokość dotacji w bieżącym roku 70 000 PLN (pełne finansowanie)

                           

                                             Projekty współfinansuje i/lub finansuje: