Struktura organizacyjna

Fundacją zarządza Zarząd. Aktualnie Zarząd pracuje w dwuosobowym składzie, ale mamy nadzieje, że wkrótce jego skład się poszerzy. Zarząd pełni swoje funkcje nieodpłatnie.

Pracę Zarządu rozlicza/kontroluje/nadzoruje, a też życzliwie wspiera trzy osobowa Rada Fundacji. Ciałem doradczym są też Fundatorzy. Rada Fundacji C.E.L. i Fundatorzy spotkając się z Zarządem Fundacji C.E.L. co najmniej raz w roku.

Zadania i programy realizuje zespół kilkunastu terapeutów i konsultantów.

Reprezentujemy różne nurty pracy psychoterapeutycznej, ale łączy nas systemowe podejście w terapii, wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe i życiowe, a przede wszystkim wspólny CEL oraz  pasja z jaką wykonujemy swoją pracę. Większość z nas jednocześnie pracując w Fundacji prowadzi praktykę terapeutyczną w innych placówkach państwowych lub prywatnych.

Działania Fundacji C.E.L. są superwizowane i ewaluowane

Dużą wagę przywiązujemy do dobrej organizacji dlatego poza salą terapeutyczną pracuje co najmniej sześć/siedem osób okresowo wspieranych przez większe grono specjalistów, żeby zadbać o zaplecze informacyjne, organizacyjne, administracyjne i finansowe. Dzięki tym osobom otrzymujecie Państwo aktualne informacje o tym co robimy (informacja telefoniczna, strona internetowa, FB i in.). One dbają o utrzymanie bezpiecznego i estetycznego miejsca do pracy, pilnują, żeby było wyposażone w potrzebne i odpowiednio przygotowane materiały do zajęć grupowych i indywidualnych. To ludzie na zapleczu zdobywają środki na realizacje nieodpłatnych dla Państwa programów edukacyjnych, rozwojowych czy terapeutycznych. Szukają sponsorów, piszą wnioski o dotacje, a potem organizują pracę tak, żeby spełnione były wymagania prawne i formalne związane z prawidłową realizacją powierzonych zadań i skrupulatnym ich rozliczeniem. Dbają o przechowywanie dokumentów ludzkich i tych dotyczących realizowanych programów zgodnie z wymaganiami RODO. Kropką nad „i” jest przygotowanie wszystkich wymaganych sprawozdawań. Bez tego zaplecza, które powstaje dzięki wielogodzinnej mrówczej pracy, której Państwo często nie widzicie, ale doświadczacie jej rezultatów, nie byłaby możliwa realizacja atrakcyjnych programów pomocy psychologicznej w Fundacji C.E.L.

Skip to content