Obecni sponsorzy

Zadania realizowane od stycznia 2024 roku finansowane są ze środków:

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 _________________________________________

Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także do rodzin gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu 2021-2024:
Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin

Wysokość dotacji w bieżącym roku 234 219 PLN

*

Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021-24: Małymi Krokami do Wielkich Zmian czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie
Wysokość dotacji w bieżącym roku 240 000 PLN

*

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań
postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii  2024-26 (od lutego 2024):
Żeby chciało się chcieć”- Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób i ich Bliskich
Wysokość dotacji w bieżącym roku 85 700,00 PLN

*

 Syrenka

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  DZIELNICY MOKOTÓW

 ___________________________

Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych
dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą 2023-2024:
Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie
Wysokość dotacji w bieżącym roku 75 000 PLN

*

Wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem
problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie 2024 (od marca):
Program Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin
Wysokość dotacji 82 000 PLN

*

Skip to content