Obecni sponsorzy

Zadania realizowane od stycznia 2023 roku finansowane są ze środków:

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 _________________________________________

Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także do rodzin gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu 2021-2024: „Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 234 601 PLN

*

Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021-24: „Małymi Krokami do Wielkich Zmian czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 245 000 PLN

*

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii 2021-2023:
Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób „Żeby chciało się chcieć”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 68 000 PLN

*

 Syrenka

 

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  DZIELNICY MOKOTÓW

 ___________________________

Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą 2023-2024: Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie;
Wysokość dotacji w bieżącym roku 75 000 PLN

*

Wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie 2023: Program Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin.
Wysokość dotacji w bieżącym roku 82 000 PLN

*

Skip to content