Obecni sponsorzy

Zadania realizowane od stycznia 2022 roku finansowane są ze środków:

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 _________________________________________

Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także do rodzin gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu 2021-2024: „Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 230 030 PLN

*

Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021-24: „Małymi Krokami do Wielkich Zmian czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 245 000 PLN

*

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii 2021-2023:
Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób „Żeby chciało się chcieć”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 65 000 PLN

Projekty finansuje:

_____________________________________________________

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY-DZIELNICY MOKOTÓW
 _____________________________________________________

*

Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych dla osób dorosłych
z rodzin dotkniętych przemocą 2021-2022:
„Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 75 000 PLN (pełne finansowanie).

*

Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu
problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie 2022;
Program Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 82 000 PLN (pełne finansowanie).

*

Projekty finansuje:

Skip to content