Obecni sponsorzy

Zadania realizowane od stycznia 2023 roku finansowane są ze środków:

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 _________________________________________

Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także do rodzin gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu 2021-2024: „Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 234 601 PLN

*

Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021-24: „Małymi Krokami do Wielkich Zmian czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 245 000 PLN

*

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii 2021-2023:
Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób „Żeby chciało się chcieć”
Wysokość dotacji w bieżącym roku 68 000 PLN

*

 Syrenka

Informacja o finansowaniu projektów

Skip to content